Студенту 3 курсу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ, які попередньо здобули рівень молодшого спеціаліста  ДонНМУ  

В V СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

Тема практичних занять Місце проведен
1 Методологія діагностики захворювань та значення пропедевтичної дисципліни у формуванні лікаря. Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки та групи здоров’я. Диспансерне спостереження дітей. Методи та особливості клiнiчного об’єктивного обстеження здорових i хворих дiтей. Критерії оцінки загального стану хворих дітей. Особливостi i методика збирання анамнезу у дiтей. Схема історії хвороби (розвитку) у дитячій лікарні і поліклініці. Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості. Поняття про зрілість новонародженого. Ознаки недоношеності. Первинний туалет новонародженого. Догляд за новонародженим.  Рефлекси новонароджених. ДТМО
2 Фізичний розвиток дитини як показник здоров’я. Оцiнка фiзичного розвитку дiтей. Технiка антропометричних вимiрювань. Особливостi оцiнки фiзичного розвитку новонародженого. Семiотика порушень фiзичного розвитку дiтей. ДТМО
3 Оцiнка нервово-психiчного розвитку дітей різних вікових груп. Особливостi оцiнки нервово-психiчного розвитку новонародженого. Семiотика порушень нервово-психiчного розвитку дітей. Чинники затримки нервово-психiчного розвитку дітей (перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження головного мозку, внутрішньоутробні інфекції та ін.)

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей. Порушення ембріогенезу як основа природжених аномалій розвитку нервової системи.

Методика клінічного неврологічного обстеження дітей.Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.).Невідкладна долікарська допомога при судорогах у дітей. Догляд за дітьми з патологією нервової системи.

ДТМО

 

4 Морфологічні і функціональні особливості шкіри, її похідних та лімфовузлів у дітей.

Методика дослідження шкіри, її похідних та лімфовузлів у дітей. Семіотика основних змін цих систем. Семіотика захворювань шкіри, підшкірної клітковини та лімфовузлів у дітей.

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Методика дослідження кісткової та м’язової систем.

Семіотика уражень і захворювань кістково-м’язової системи (рахіт, спазмофілія, сколіоз та ін.).

Невідкладна долікарська допомога при ларингоспазмі.

ДТМО
5 Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей.

Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Порівняльна аускультація легень. Везикулярне, пуерильне, жорстке дихання.  Спірографія.

Семіотика уражень і захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви. Синдроми порушення зовнішнього дихання. Типи задишки.Уроджені захворювання органів дихання (уроджений стридор, муковісцидоз).Алергічні захворювання органів дихання (бронхіальна астма, поліноз).

Невідкладна долікарська допомога при невідкладних станах (зупинка дихання, гіпертермічний синдром при ГРВІ, гостра дихальна недостатність, інорідне тіло дихальних шляхів, приступ бронхіальної астми).

Семіотика уражень запальних захворювань різних відділів органів дихання у дітей (риніт, фарингіт, ларингіт, бронхіт, пневмонія та ін.).

Невідкладна долікарська допомога при стенозуючому ларингіті.

Догляд за дітьми з захворюваннями органів дихання.

ДТМО

 

6 Ембріогенез серцево-судинної системи.

Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді.

Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

Методика обстеження серцево-судинної системи у дітей.

Семіотика синдромів та захворювань серцево-судинної системи (зміни меж і тонів серця, серцеві шуми, серцева недостатність та ін).

Семіотика уроджених вад серця (дефект міжшлункового та піжпередсердного перетинів, відкрита артеріальна протеча, коарктація аорти, тетрада Фало).

ДТМО
7 Семіотика уражень  і основних набутих захворювань серцево-судинної системи у дітей (ревматизм, ендокардит, міокардит, перикардит, міокардіодістрофія та ін.).

Невiдкладна долікарська допомога при гострiй судиннiй та серцевiй недостатностi, раптовому припиненнi серцевої діяльності, пароксизмальній тахікардії.

Догляд за хворими з патологiєю серцево-судинної системи.

ДТМО
8 Функцiональнi та iнструментальнi методи дослiдження серцево-судинної системи.

Функціональні проби (за Шалковим, Штанге, Генча, ортостатична та ін).

Електрокардіографія: особливості ЕКГ у дітей різного віку, порушення ритму серця, провідності серця, ознаки гіпертрофії різних відділів серця.

ДТМО

    

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 4,75 академічні години.

 

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1240 (перерва 1000 – 1025).

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ, які попередньо здобули рівень молодшого спеціаліста   ДонНМУ

В VІ СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

 

 

Тема практичних занять Місце проведен
1

 

Особливості системи крові у здорових дітей різних вікових груп.

Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові.

Семіотика змін системи лейкоцитів (лейкоцитоз, лейкопенія, зсув лейкоцитарної формули ліворуч та праворуч, еозінофілія, абсолютний та відносний цитоз та ін).

Клініко-гематологічна семіотика анемій (дефіцитних, гемолітичних, постгеморагічних, гіпо- та апластичних).

ДТМО
2 Клініко-гематологічна семіотика синдромів та захворювань системи крові у дітей (геморагічний синдром, лейкоз, гемофілія та ін).

Невiдкладна долікарська допомога при носовій, легеневій, шлунково-кишковій кровотечі.

Догляд за  дітьми з хворобами системи крові.

ДТМО
3

 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. Методика клінічного обстеження органів травлення.

Лабораторна та інструментальна діагностика захворювань системи травлення у дітей.

Семiотика уражень органiв травлення та основних захворювань у дітей раннього віку (пілороспазм, пілоростеноз,муковісцидоз, дисбактеріоз та ін.).

Синдром „гострого живота”.  Невiдкладна долікарська допомога при блювоті, кишковій коліці.

Семiотика уражень органiв травлення та основних захворювань у дітей старшого віку (гастрит, виразкова хвороба, холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей. Догляд за дiтьми iз захворюваннями органiв травлення.

ДТМО
4 Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей. Методика обстеження сечової системи у дітей.  Лабораторна та інструментальна діагностика захворювань сечовидільної системи у дітей. ДТМО

 

5 Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Семіотика та синдроми основних захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит, гостра і хронічна ниркова недостатність та ін.). Невiдкладна долікарська допомога при нирковій коліці, гострій затримці сечі.Догляд за дітьми з патологією сечової системи. ДТМО

 

6 Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.

Методика обстеження ендокринних залоз.

Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункцій окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

Невiдкладна долікарська допомога при діабетичній та гіпоглікемічній комі.

Догляд за хворими з патологією ендокринної системи.

Самостійне обстеження дітей для написання історії хвороби.

ДТМО
7 Анатомо-фізіологічні особливості імунної системи у дітей. Клініко-лабораторне обстеження імунної системи у дітей.

Уроджені (первинні) та набуті (вторинні) імунодефіцитні стани у дітей.

СНІД у дітей: клініка, діагностика.

Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами (за наказом МОЗ №120).

Долікарська допомога при невідкладних станах (анафілактичний шок).

Захист історії хвороби дитини.

ДТМО
8 Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад , його імунно-біологічна роль материнського молока. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії у дітей першого року життя. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режими харчування.

Підгодовування (прикорм) і корекція харчування.

Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на природному вигодовуванні.

Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика  молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне 3коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування  і критерії оцінки його ефективності. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному  вигодовуванні. Прикорм і корекція харчування  при штучному та змішаному вигодовуванні.

Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на штучному вигодовуванні.

Змішане вигодовування немовлят. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на змішаному вигодовуванні. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

ДТМО
9 Підсумковий модульний контроль. ДТМО

 

 

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 4,75 академічні години.

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1240 (перерва 1000 – 1025).

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ, які попередньо здобули рівень молодшого спеціаліста  ДонНМУ

В VІ СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

з/п

Тема П.І.Б. лектора
1. Новонароджені діти. Фізіологічні, перехідні та патологічні стани. Оцінка та семіотика порушень фізичного розвитку дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

2. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань нервової системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

3. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань шкіри, лімфатичних вузлів та кістково-м’язової системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

4. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження органів дихання у дітей. Основні захворювання органів дихання у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

5. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження серцево-судинної системи у дітей. Основні захворювання серцево-судинної системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

6. Анатомо-фізіологічні особливості системи крові у дітей. Семіотика основних захворювань системи крові у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

7. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження органів травлення у дітей. Семіотика основних захворювань органів травлення у дітей Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

 8. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань сечовидільної системи у дітей Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

9. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань ендокринної системи у дітей

Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань імунної системи у дітей.

Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

10. Вигодовування дітей першого року життя. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                            І.Г. Самойленко

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДонНМУ

В V СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

Тема практичних занять Місце проведен
1 Методологія діагностики захворювань та значення пропедевтичної дисципліни у формуванні лікаря. Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки та групи здоров’я. Диспансерне спостереження дітей. Методи та особливості клiнiчного об’єктивного обстеження здорових i хворих дiтей. Критерії оцінки загального стану хворих дітей. Особливостi i методика збирання анамнезу у дiтей. Схема історії хвороби (розвитку) у дитячій лікарні і поліклініці. Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості. Поняття про зрілість новонародженого. Ознаки недоношеності. Первинний туалет новонародженого. Догляд за новонародженим.  Рефлекси новонароджених. ДТМО
2 Фізичний розвиток дитини як показник здоров’я. Оцiнка фiзичного розвитку дiтей. Технiка антропометричних вимiрювань. Особливостi оцiнки фiзичного розвитку новонародженого. Семiотика порушень фiзичного розвитку дiтей. ДТМО
3

 

Оцiнка нервово-психiчного розвитку дітей різних вікових груп. Особливостi оцiнки нервово-психiчного розвитку новонародженого. Семiотика порушень нервово-психiчного розвитку дітей. Чинники затримки нервово-психiчного розвитку дітей (перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження головного мозку, внутрішньоутробні інфекції та ін.)

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей. Порушення ембріогенезу як основа природжених аномалій розвитку нервової системи.

Методика клінічного неврологічного обстеження дітей.Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.).Невідкладна долікарська допомога при судорогах у дітей. Догляд за дітьми з патологією нервової системи.

ДТМО

 

4 Морфологічні і функціональні особливості шкіри, її похідних та лімфовузлів у дітей.

Методика дослідження шкіри, її похідних та лімфовузлів у дітей. Семіотика основних змін цих систем. Семіотика захворювань шкіри, підшкірної клітковини та лімфовузлів у дітей.

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Методика дослідження кісткової та м’язової систем.

Семіотика уражень і захворювань кістково-м’язової системи (рахіт, спазмофілія, сколіоз та ін.).

Невідкладна долікарська допомога при ларингоспазмі.

ДТМО
5

 

Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей.

Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Порівняльна аускультація легень. Везикулярне, пуерильне, жорстке дихання.  Спірографія.

Семіотика уражень і захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви. Синдроми порушення зовнішнього дихання. Типи задишки.Уроджені захворювання органів дихання (уроджений стридор, муковісцидоз).Алергічні захворювання органів дихання (бронхіальна астма, поліноз).

Невідкладна долікарська допомога при невідкладних станах (зупинка дихання, гіпертермічний синдром при ГРВІ, гостра дихальна недостатність, інорідне тіло дихальних шляхів, приступ бронхіальної астми).

Семіотика уражень запальних захворювань різних відділів органів дихання у дітей (риніт, фарингіт, ларингіт, бронхіт, пневмонія та ін.).

Невідкладна долікарська допомога при стенозуючому ларингіті.

Догляд за дітьми з захворюваннями органів дихання.

ДТМО

 

6 Ембріогенез серцево-судинної системи.

Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді.

Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

Методика обстеження серцево-судинної системи у дітей.

Семіотика синдромів та захворювань серцево-судинної системи (зміни меж і тонів серця, серцеві шуми, серцева недостатність та ін).

Семіотика уроджених вад серця (дефект міжшлункового та піжпередсердного перетинів, відкрита артеріальна протеча, коарктація аорти, тетрада Фало).

ДТМО
7 Семіотика уражень  і основних набутих захворювань серцево-судинної системи у дітей (ревматизм, ендокардит, міокардит, перикардит, міокардіодістрофія та ін.).

Невiдкладна долікарська допомога при гострiй судиннiй та серцевiй недостатностi, раптовому припиненнi серцевої діяльності, пароксизмальній тахікардії.

Догляд за хворими з патологiєю серцево-судинної системи.

Функцiональнi та iнструментальнi методи дослiдження серцево-судинної системи.

Функціональні проби (за Шалковим, Штанге, Генча, ортостатична та ін).

Електрокардіографія: особливості ЕКГ у дітей різного віку, порушення ритму серця, провідності серця, ознаки гіпертрофії різних відділів серця.

ДТМО

    

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 4,75 академічні години.

 

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1240 (перерва 1000 – 1025).

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДонНМУ

В VІ СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

 

Тема практичних занять Місце проведен
1

 

Особливості системи крові у здорових дітей різних вікових груп.

Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові.

Семіотика змін системи лейкоцитів (лейкоцитоз, лейкопенія, зсув лейкоцитарної формули ліворуч та праворуч, еозінофілія, абсолютний та відносний цитоз та ін).

Клініко-гематологічна семіотика анемій (дефіцитних, гемолітичних, постгеморагічних, гіпо- та апластичних).

ДТМО

 

2 Клініко-гематологічна семіотика синдромів та захворювань системи крові у дітей (геморагічний синдром, лейкоз, гемофілія та ін).

Невiдкладна долікарська допомога при носовій, легеневій, шлунково-кишковій кровотечі.

Догляд за  дітьми з хворобами системи крові.

ДТМО
3 Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. Методика клінічного обстеження органів травлення.

Лабораторна та інструментальна діагностика захворювань системи травлення у дітей.

ДТМО
4 Семiотика уражень органiв травлення та основних захворювань у дітей раннього віку (пілороспазм, пілоростеноз,муковісцидоз, дисбактеріоз та ін.).

Синдром „гострого живота”.  Невiдкладна долікарська допомога при блювоті, кишковій коліці.

Семiотика уражень органiв травлення та основних захворювань у дітей старшого віку (гастрит, виразкова хвороба, холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей. Догляд за дiтьми iз захворюваннями органiв травлення.

ДТМО
5 Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей. Методика обстеження сечової системи у дітей.  Лабораторна та інструментальна діагностика захворювань сечовидільної системи у дітей. ДТМО

 

6 Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Семіотика та синдроми основних захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит, гостра і хронічна ниркова недостатність та ін.). Невiдкладна долікарська допомога при нирковій коліці, гострій затримці сечі.Догляд за дітьми з патологією сечової системи. ДТМО

 

7 Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.

Методика обстеження ендокринних залоз.

Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункцій окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

Невiдкладна долікарська допомога при діабетичній та гіпоглікемічній комі.

Догляд за хворими з патологією ендокринної системи.

Самостійне обстеження дітей для написання історії хвороби.

ДТМО
8 Анатомо-фізіологічні особливості імунної системи у дітей. Клініко-лабораторне обстеження імунної системи у дітей.

Уроджені (первинні) та набуті (вторинні) імунодефіцитні стани у дітей.

СНІД у дітей: клініка, діагностика.

Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами (за наказом МОЗ №120).

Долікарська допомога при невідкладних станах (анафілактичний шок).

Захист історії хвороби дитини.

ДТМО
9 Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад , його імунно-біологічна роль материнського молока. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії у дітей першого року життя. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режими харчування.

Підгодовування (прикорм) і корекція харчування.

Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на природному вигодовуванні.

Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика  молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне 3коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування  і критерії оцінки його ефективності. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному  вигодовуванні. Прикорм і корекція харчування  при штучному та змішаному вигодовуванні.

Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на штучному вигодовуванні.

Змішане вигодовування немовлят. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на змішаному вигодовуванні. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

ДТМО
10 Підсумковий модульний контроль. ДТМО

 

 

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 4,75 академічні години.

Практичні заняття починаються о 830, закінчуються о 1240 (перерва 1000 – 1025).

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                               І.Г. Самойленко

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

 

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДонНМУ

В VІ СЕМЕСТРІ  2016-2017 навчального року

з/п

Тема П.І.Б. лектора
1. Новонароджені діти. Фізіологічні, перехідні та патологічні стани. Оцінка та семіотика порушень фізичного розвитку дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

2. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань нервової системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

3. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань шкіри, лімфатичних вузлів та кістково-м’язової системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

4. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження органів дихання у дітей. Основні захворювання органів дихання у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

5. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження серцево-судинної системи у дітей. Основні захворювання серцево-судинної системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

6. Анатомо-фізіологічні особливості системи крові у дітей. Семіотика основних захворювань системи крові у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

7. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження органів травлення у дітей. Семіотика основних захворювань органів травлення у дітей Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

 8. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань сечовидільної системи у дітей Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

9. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань ендокринної системи у дітей

Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань імунної системи у дітей.

Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

10. Вигодовування дітей першого року життя. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 

ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

ПЕДИАТРИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ.

Змістовий модуль 1.

Принципи та організація роботи медичної сестри педіатричного відділення.

 1. Основні деонтологічні засади роботи медсестри з дітьми та їх родичами.
 2. Основні обов’язки медичної сестри педіатричного відділення.
 3. Організація роботи поста медичної сестри педіатричного відділення. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні.
 4. Організація роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного відділення. Основна документація, правила збкрігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію.
 5. Організація роботи медичної сестри процедурного кабінету педіатричного відділення.
 6. Особливості термометрії, вимірювання артеріального тиску та дослідження пульсу у дітей різного віку.
 7. Правила введення дітям лікарських засобів через рот.
 8. Особливості виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій дітям різного віку.
 9. Правила розрахунку дози антибіотика дітині певного віку.
 10. Методика та правила постановки різноманітних видів клізм дітям різного віку.
 11. Особливості застосування у дітей гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом.
 12. Правила взуття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса-Каковського їх діагностичне значення.

 

Змістовий модуль 2.

Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

 1. Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.
 2. Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні.
 3. Техніка змішанного вигодовування дітей.
 4. Проведення гігієнічної ванни грудній дитині, підмивання дітей, особливості підмивання дівчаток.
 5. Тезніка промивання очей, прочищення вух та носа, обробка пуповидного залишку новонародженої дитини.
 6. Особливості закапування крапель у носа, очі та вуха дитині.
 7. Техніка антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та живота) дітей різного віку.
№№ Найменування маніпуляцій і процедур
1 Оформлення документації постової медичної сестри педіатричного відділення.
2 Вимірювання артеріального тиску та дослідження пульсу дитини.
3 Термометрія дитини та заповнення температурного листа.
4 Дослідження функції зовнішнього дихання дитини.
5 Пероральне введення лікарських засобів дітям.
6 Виконання підшкірних ін’єкцій.
7 Виконання внутрішньом’язових ін’єкцій.
8 Виконання внутрішньовенних ін’єкцій та інфузій.
9 Проведення дезінфекції та передстеррилізаційного очищення інструментарію.
10 Взяття мазків із зіва та носа у хворих дітей.
11 Виконання клізм дітям різного віку.
12 Взяття калу та сечі на різні види дослідження у дітей.
13 Промивання шлунка у дітей.
14 Накладання компресів
15 Застосування гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом.
16 Прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.
17 Годування дітей із пляшечки при штучному вигодовуванні.
18 Проведення гігієнічних та лікувальних ванн дітям грудного віку.
19 Туалету очей, вух, носа дитини та обробкипуповидного залишку.
20 Обробки пуповидного залишку.
21 Проведення антропометричних вимірювань дітей.
22 Інше (вказати).

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література:

 

 1. Касевич Н.М. Практикум з сестринської справи. — К.: „Здоров’я», 2005.
 2. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.
 3. Шевчук Н.Н.Основи сестринської справи. — Київ: 1991.
 4. Загальний догляд за хворими в терапевтичному та хірургічному стаціонарах / За ред.
  Візіра А.Д. Учбовий посібник для студентів медичних вузів. — Запоріжжя, 1996.
 5. Мурашко В.В. и др.Общий уход за больными.М :Медицина,1988.-252с.
 6. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. — К., 2001.
 7. Майданник В.Г. Педіатрія. — Харьков: Фолио, 2002.
 8. Методичні розробки для аудиторної та самостійної роботи студентів.

Додаткова література:

 1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основи общего ухода за больньїми. —
  М.: Медицина, 1999.
 2. Фізичний та психічний розвиток дітей / В.Г. Майданник, М.А. Дадакіна. — Київ, 1993.
 3. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / Під ред. Майданник В.Г.,
  Дука К.Д., Бурлай В.Г. — К.: Знання України, 2002.
 • Общий уход в терапевтической клинике / под ред. Ослопова В.Н. — М.: МЕДпресс-
  информ, 2002.
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими/ За заг. ред. А.В.Епішина.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.-768с.
 • Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за
  хворими, К., 1993.-304 с.
 • П.М. Гудзенко. Раціональне харчування дітей. /Здоров’я.-Київ.-1974.
  П.Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная зтика и деонтология. — К: Здоров’я, 1994.

 

Перелік питань до підсумкового модульного контролю Пропедевтика педіатрії

1.Принципи організації та методи надання медико-профілактичної допомоги дітям в Україні.

2.Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

3.Організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

4.Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра.

5.Диспансерне обстеження і реабілітація дітей в умовах поліклініки.

6.Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

7.Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки та групи здоров’я.

8.Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність тощо),

9.Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

10.Професори В.Є.Чернов, М.Д.Пономарьов і В.Ф.Якубович як організатори перших педіатричних кафедр в Україні.

11.Внесок професорів О.М.Хохол, В.О.Бєлоусова, Ф.Д.Румянцева, Л.О.Фінкельштейна, О.І.Скроцького, І.М.Руднєва, П.М.Гудзенка, С.І.Ігнатова, В.М.Сидельникова, Б.Я.Резніка, В.Д.Чеботарьової та інших в розвиток вітчизняної клінічної педіатрії.

12.Періоди дитячого віку, їх характеристика і особливості патології в різні періоди дитинства.

13.Анамнез, особливості збору анамнезу у дітей.

14.Загальний стан дитини, критерії оцінки.

15.Новонароджена дитина. Фізіологічні, рубіжні та патологічні стани в періоді новонародженості.

16.Поняття про зрілість новонародженого.

17.Первинний туалет і патронаж новонародженого.

18.Ознаки недоношеності, класифікація недоношеності.

19.Особливості стану функціональних систем у недоношеної дитини.

20.Фізичний розвиток дітей різних вікових груп.

21.Поняття про акселерацію розвитку дітей, основні гіпотези механізму акселерації.

22.Семіотика порушень фізичного розвитку дітей.

23.Нервово-психічний розвиток дітей різного віку.

24.Семіотика порушень нервово-психічного розвитку дітей.

25.Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей.

26.Типи вищої нервової діяльності і фазові стани у дітей та значення для виховання.

27.Семіотика основних синдромів (менінгеальний, енцефалітичний, судомний та ін) та захворювань нервової системи у дітей ( гідроцефалія, дитячий церебральний параліч та ін).

 1. 28. Морфологічні і функціональні особливості шкіри та її похідних у дітей. Особливості будови підшкірної клітковини.

29.Семіотика алергічного діатезу, гнойно-септичних уражень шкіри та ін. Семіотика уражень підшкірної клітковини (склерема, склередема, адипонекроз та ін.).

30.Анатомо-фізіологічні особливості м’язової системи (гіпотрофія, атрофія, гіпотонія, гіпертонія, гіперкінез, параліч та ін.).

31.Анатомо-фізіологічні особливості кісткової системи у дітей.

32.Семіотика уражень кісткової системи у дітей. Основні прояви рахіту, сколіозу, природженого вивиху кульшового суглоба та ін.

33.Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей.

34.Семіотика уражень (кашель, задишка та ін.) і основні захворювання органів дихання.

35.Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, бронхообструктивний синдром, основні клінічні прояви.

36.Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

37.Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді.

38.Основні ознаки ураження серцево-судинної системи у дітей (ціаноз, брадикардія, тахікардія та ін.).

39.Семіотика природжених і набутих захворювань серця і судин у дітей (природжені вади серця, ендокардит, міокардит, перикардит панкардит та ін.).

40.Вітаміни, їх значення для розвитку дитини. Значення вітамінів для обмінних процесів дитячого організму.

41.Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.

42.Тепловий баланс дитячого організму. Особливості термогенезу та терморегуляції у дитячому віці.

43.Семіотика гіпо- та гіпертермій у дітей різного віку.

44.Клініко-гематологічна семіотика основних синдромів (анемічний, гемолітичний, геморагічний та ін.) та захворювань системи крові у дітей. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей.

45.Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань (пілороспазм, пілоростеноз, гастрит, виразкова хвороба, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей.

46.Абдомінальний синдром.

47.Синдром недостатності функції печінки.

48.Закономірності вікових змін енергетичного обміну у дітей. Особливості нейроендокринної регуляції обмінних процесів у дітей. Загальні уявлення про хвороби обміну речовин.

49.Особливості білкового обміну та семіотика його порушень у дітей.

50.Особливості вуглеводного обміну та семіотика його порушень у дітей.

51.Особливості ліпідного обміну та семіотика його порушень у дітей.

52.Вікові особливості водного і мінерального обмінів у дітей. Порушення водно-мінерального обміну та клінічні прояви.

53.Особливості кислотно-лужного стану організму у дітей різного віку.

54.Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дитячому віці.

55.Семіотика найбільш частих захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит та ін.).

56.Синдром гострої і хронічної ниркової недостатності.

57.Семіотика мікроскопічних змін сечового осадку (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит-, циліндрурія та ін.).

58.Імунна система та особливості її функціонування у дітей.

59.Особливості функціонування імунної системи у новонароджених та дітей інших вікових груп.

60.Поняття про імунодефіцити.

61.Класифікація та семіотика імунодефіцитних станів.

62.Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.

63.Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункцій окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

64.Перевага природного вигодовування.

65.Значення годування груддю для здоров’я дитини та матері.

66.Кількісний і якісний склад материнського молока.

67.Імунобіологічна роль материнського молока.

68.Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.

69.Підгодовування (прикорм) і корекція харчування дітей, які перебувають на природному вигодовуванні.

70.Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при природному вигодовуванні.

71.Особливості вигодовування недоношених новонароджених.

72.Поняття про «вільне вигодовуванні», його форми і показання для призначення.

73.Поняття штучного вигодовування немовлят.

74.Класифікація та характеристика молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне коров’яче молоко.

75.Техніка штучного вигодовування і критерії оцінки його ефективності.

76.Прикорм і корекція харчування при штучному вигодовуванні.

77.Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному вигодовуванні.

78.Режим і харчування жінки-годувальниці. Труднощі при годуванні груддю.

79.Форми і ступені гіпогалактії (первинна, вторинна, рання і пізня). Профілактика гіпогалактії і маститу.

80.Змішане вигодовування. Техніка і правила догодовування.

81.Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування.

82.Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні.

83.Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

84.Потреба дітей старших одного року в білках, жирах, вуглеводах та калоріях

Перелік практичних навичок для студентів 3-го курсу з Пропедевтики педіатрії

 1. Збір анамнезу у дитини і її батьків
 2. Оцінка загального стану хворої дитини
 3. Обстеження новонародженої дитини
 4. Проводити первинний туалет новонародженого
 5. Оцінка фізичного розвитку дитини з застосуванням методів формул, стандартно-сигмальних та центільних таблиць
 6. Оцінка психомоторного розвитку дитини
 7. Перевірка менінгеальних симптомів
 8. Оцінка ліквору, інтерпретація змін
 9. Дослідження серцево-судинної системи у дитини з кардитом.
 10. Дослідження шкіри і підшкірно-жирової клітковини у дитини із атопічним дерматитом.
 11. Дослідження дихальної системи.
 12. Дослідження травної системи.
 13. Інтерпретація загального аналізу крові у дітей.
 14. Інтерпретація ЕКГ у дитини.
 15. Інтерпретація аналізів сечі у дітей
 16. Складання добового меню дитині першого року життя, що знаходиться на природному вигодовуванні.
 17. Складання добового меню дитині першого року життя, що знаходиться на штучному або змішаному вигодовуванні
 18. Складання добового меню дитині другого року життя
 19. Складання добового меню дитині третього року життя
 20. Особливості вигодовування недоношених немовлят.