Студенти 3 курсу (молодші спеціалісти)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДНМУ

В V СЕМЕСТРІ  2017-2018 навчального року

Тема практичних занять Місце проведен
1 Методологія діагностики захворювань та значення пропедевтичної дисципліни у формуванні лікаря. Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки та групи здоров’я. Диспансерне спостереження дітей. Методи та особливості клiнiчного об’єктивного обстеження здорових i хворих дiтей. Критерії оцінки загального стану хворих дітей. Особливостi i методика збирання анамнезу у дiтей. Схема історії хвороби (розвитку) у дитячій лікарні і поліклініці. Новонароджена дитина. Фізіологічні і перехідні стани в періоді новонародженості. Поняття про зрілість новонародженого. Ознаки недоношеності. Первинний туалет новонародженого. Догляд за новонародженим.  Рефлекси новонароджених. ДТМО
2 Фізичний розвиток дитини як показник здоров’я. Оцiнка фiзичного розвитку дiтей. Технiка антропометричних вимiрювань. Особливостi оцiнки фiзичного розвитку новонародженого. Семiотика порушень фiзичного розвитку дiтей. ДТМО
3 Оцiнка нервово-психiчного розвитку дітей різних вікових груп. Особливостi оцiнки нервово-психiчного розвитку новонародженого. Семiотика порушень нервово-психiчного розвитку дітей. Чинники затримки нервово-психiчного розвитку дітей (перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження головного мозку, внутрішньоутробні інфекції та ін.)

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей. Порушення ембріогенезу як основа природжених аномалій розвитку нервової системи.

Методика клінічного неврологічного обстеження дітей.Семіотика основних захворювань нервової системи у дітей (гідроцефалія, менінгіт, енцефаліт, дитячий церебральний параліч та ін.). Особливості спинномозкової рідини у дітей та семіотика її змін при патології (при гнійних та серозних менінгітах, гідроцефалії та ін.).Невідкладна долікарська допомога при судорогах у дітей. Догляд за дітьми з патологією нервової системи.

ДТМО

 

4 Морфологічні і функціональні особливості шкіри, її похідних та лімфовузлів у дітей.

Методика дослідження шкіри, її похідних та лімфовузлів у дітей. Семіотика основних змін цих систем. Семіотика захворювань шкіри, підшкірної клітковини та лімфовузлів у дітей.

Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи у дітей. Методика дослідження кісткової та м’язової систем.

Семіотика уражень і захворювань кістково-м’язової системи (рахіт, спазмофілія, сколіоз та ін.).

Невідкладна долікарська допомога при ларингоспазмі.

ДТМО
5 Особливості ембріогенезу органів дихання і аномалії їх розвитку. Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей.

Методика клінічного обстеження органів дихання у дітей. Топографічна та порівняльна перкусія легень у дітей. Порівняльна аускультація легень. Везикулярне, пуерильне, жорстке дихання.  Спірографія.

Семіотика уражень і захворювань органів дихання у дітей. Синдроми дихальних розладів і дихальної недостатності, основні клінічні прояви. Синдроми порушення зовнішнього дихання. Типи задишки.Уроджені захворювання органів дихання (уроджений стридор, муковісцидоз).Алергічні захворювання органів дихання (бронхіальна астма, поліноз).

Невідкладна долікарська допомога при невідкладних станах (зупинка дихання, гіпертермічний синдром при ГРВІ, гостра дихальна недостатність, інорідне тіло дихальних шляхів, приступ бронхіальної астми).

Семіотика уражень запальних захворювань різних відділів органів дихання у дітей (риніт, фарингіт, ларингіт, бронхіт, пневмонія та ін.).

Невідкладна долікарська допомога при стенозуючому ларингіті.

Догляд за дітьми з захворюваннями органів дихання.

ДТМО

 

6 Ембріогенез серцево-судинної системи.

Особливості кровообігу у внутрішньоутробному періоді.

Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.

Методика обстеження серцево-судинної системи у дітей.

Семіотика синдромів та захворювань серцево-судинної системи (зміни меж і тонів серця, серцеві шуми, серцева недостатність та ін).

Семіотика уроджених вад серця (дефект міжшлункового та піжпередсердного перетинів, відкрита артеріальна протеча, коарктація аорти, тетрада Фало).

ДТМО
7 Семіотика уражень  і основних набутих захворювань серцево-судинної системи у дітей (ревматизм, ендокардит, міокардит, перикардит, міокардіодістрофія та ін.).

Невiдкладна долікарська допомога при гострiй судиннiй та серцевiй недостатностi, раптовому припиненнi серцевої діяльності, пароксизмальній тахікардії.

Догляд за хворими з патологiєю серцево-судинної системи.

ДТМО
8 Функцiональнi та iнструментальнi методи дослiдження серцево-судинної системи.

Функціональні проби (за Шалковим, Штанге, Генча, ортостатична та ін).

Електрокардіографія: особливості ЕКГ у дітей різного віку, порушення ритму серця, провідності серця, ознаки гіпертрофії різних відділів серця.

ДТМО

    

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 6,4 академічних годин.

 

Практичні заняття починаються о 800, закінчуються о 1320 (перерва 1000 – 1030).

 

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДНМУ

В VІ СЕМЕСТРІ  2017-2018 навчального року

 

 

Тема практичних занять Місце проведен
1

 

Особливості системи крові у здорових дітей різних вікових груп.

Методи клініко-лабораторного обстеження дітей з ураженням системи крові.

Семіотика змін системи лейкоцитів (лейкоцитоз, лейкопенія, зсув лейкоцитарної формули ліворуч та праворуч, еозінофілія, абсолютний та відносний цитоз та ін).

Клініко-гематологічна семіотика анемій (дефіцитних, гемолітичних, постгеморагічних, гіпо- та апластичних).

ДТМО
2 Клініко-гематологічна семіотика синдромів та захворювань системи крові у дітей (геморагічний синдром, лейкоз, гемофілія та ін).

Невiдкладна долікарська допомога при носовій, легеневій, шлунково-кишковій кровотечі.

Догляд за  дітьми з хворобами системи крові.

ДТМО
3

 

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. Методика клінічного обстеження органів травлення.

Лабораторна та інструментальна діагностика захворювань системи травлення у дітей.

Семiотика уражень органiв травлення та основних захворювань у дітей раннього віку (пілороспазм, пілоростеноз,муковісцидоз, дисбактеріоз та ін.).

Синдром „гострого живота”.  Невiдкладна долікарська допомога при блювоті, кишковій коліці.

Семiотика уражень органiв травлення та основних захворювань у дітей старшого віку (гастрит, виразкова хвороба, холецистит, дискінезія жовчних шляхів та ін.) у дітей. Догляд за дiтьми iз захворюваннями органiв травлення.

ДТМО
4

 

Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей. Методика обстеження сечової системи у дітей.  Лабораторна та інструментальна діагностика захворювань сечовидільної системи у дітей.

Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду (протеїн-, еритроцит-, лейкоцит- і циліндрурія та ін.). Семіотика та синдроми основних захворювань сечової системи у дітей (пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит, гостра і хронічна ниркова недостатність та ін.). Невiдкладна долікарська допомога при нирковій коліці, гострій затримці сечі.Догляд за дітьми з патологією сечової системи.

ДТМО

 

 

5 Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей.

Методика обстеження ендокринних залоз.

Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункцій окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

Невiдкладна долікарська допомога при діабетичній та гіпоглікемічній комі.

Догляд за хворими з патологією ендокринної системи.

Самостійне обстеження дітей для написання історії хвороби.

ДТМО
6 Анатомо-фізіологічні особливості імунної системи у дітей. Клініко-лабораторне обстеження імунної системи у дітей.

Уроджені (первинні) та набуті (вторинні) імунодефіцитні стани у дітей.

СНІД у дітей: клініка, діагностика.

Особливості роботи з ВІЛ-інфікованими пацієнтами (за наказом МОЗ №120).

Долікарська допомога при невідкладних станах (анафілактичний шок).

Захист історії хвороби дитини.

ДТМО
7 Природне вигодовування немовлят. Переваги природного вигодовування немовлят. Кількісний і якісний склад , його імунно-біологічна роль материнського молока. Добова потреба дитини в харчових інгредієнтах та енергії у дітей першого року життя. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режими харчування.

Підгодовування (прикорм) і корекція харчування.

Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на природному вигодовуванні.

Штучне вигодовування немовлят. Класифікація та характеристика  молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят. Гарантійне 3коров’яче молоко. Техніка штучного вигодовування  і критерії оцінки його ефективності. Добова потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при штучному  вигодовуванні. Прикорм і корекція харчування  при штучному та змішаному вигодовуванні.

Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на штучному вигодовуванні.

Змішане вигодовування немовлят. Техніка і правила догодовування. Молочні суміші, які застосовуються для догодовування. Потреба дитини в білках, жирах, вуглеводах та калоріях при змішаному вигодовуванні. Схема змішаного вигодовування дітей першого року життя. Прикорм і корекція харчування. Складання добового раціону харчування дітей першого року життя, що знаходяться на змішаному вигодовуванні. Організація та принципи раціонального харчування здорових дітей, старших одного року.

ДТМО
8 Підсумковий модульний контроль. ДТМО

 

 

Практичні заняття проходять у навчальних кімнатах і палатах профільних відділень.

Тривалість практичного заняття складає 6,4 академічні години.

Практичні заняття починаються о 800, закінчуються о 1320 (перерва 1000 – 1030).

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

декан медичного факультету

д.мед.н., професор О.І. Герасименко

_______________________________________

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ: «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

для СТУДЕНТІВ 3-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  ДНМУ

В VІ СЕМЕСТРІ  2017-2018 навчального року

з/п

Тема П.І.Б. лектора
Модуль 1
1. Новонароджені діти. Фізіологічні, перехідні та патологічні стани. Оцінка та семіотика порушень фізичного розвитку дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

2. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань нервової системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

Модуль 2
3. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань шкіри, лімфатичних вузлів та кістково-м’язової системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

4. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження органів дихання у дітей. Основні захворювання органів дихання у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

5. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження серцево-судинної системи у дітей. Основні захворювання серцево-судинної системи у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

Модуль 3
6. Анатомо-фізіологічні особливості системи крові у дітей. Семіотика основних захворювань системи крові у дітей. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

7. Анатомо-фізіологічні особливості та симптоми ураження органів травлення у дітей. Семіотика основних захворювань органів травлення у дітей Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

Модуль 4
 8. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань сечовидільної системи у дітей Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

9. Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань ендокринної системи у дітей

Анатомо-фізіологічні особливості та семіотика основних захворювань імунної системи у дітей.

Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

10. Вигодовування дітей першого року життя. Доц. І.В.Баличевцева

Доц. І.Г.Самойленко

Доц. О.Є.Чернишова

 

В.о. зав. кафедри педіатрії, неонатології та

дитячих інфекцій к.мед.н., доцент                                                           І.Г. Самойленко